Lista towarów, które nie zostały zaimportowane:
(brak indeksu w systemie B2B Biurfol lub towar chwilowo niedostępny)
Dział sprzedaży tel.: +48 56 623 38 00
Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta* Pola obowiązkowe
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Biurfol Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych Biurfol Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) oraz komunikację głosową.
Wyrażam zgodę na używanie przez Biurfol Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. kontakt telefoniczny) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (np. w celu przedstawienia oferty marketingowej).


Dział sprzedaży tel.: +48 56 623 38 00
Dodaj produkty do zamówienia z pliku
Wybierz plik typu Excel (xls, xlsx, csv) z kolumnami zawierającymi kod Biurfol/EAN oraz ilość, każda w oddzielnej linii.

Regulamin Platformy Zakupowej

I. Informacje ogólne

1.     Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Platformy Zakupowej Biurfol dostępnego na stronie b2b.biurfol.pl, zwanego dalej Platformą Zakupową lub Platformą. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

2.     Regulamin określa zasady korzystania ze Platformy, w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Platformy, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Platformy, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Platformy oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 

3.     Platforma Zakupowa jest prowadzony przez BIURFOL sp. z o.o., ul. Chrobrego 149, 87-100 Toruń wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu pod numerem KRS: 0000317393 posiadająca nr NIP: 8792584095, nr REGON: 340530329, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 2.750.000,00 PLN, e-mail: handel@biurfol.pl, zwanego dalej w Regulaminie  Sprzedawcą.

 

4.     Przedmiotem działalności Platformy jest sprzedaż detaliczna towarów będących w ofercie handlowej Biurfol Sp. z o.o., tj. artykułów biurowych i szkolnych. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną związane z prowadzeniem platformy w szczególności takie jak: umożliwienie zawierania on-line umów sprzedaży towarów przez Platformę oraz umożliwienie zakładania kont Klientów na Platformie.

 

5.     Klientami Platformy mogą być wyłącznie osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną i które w ramach umów współpracy handlowej zawartych ze Sprzedawcą dokonują Zamówienia w ramach Platformy.

 

6.     Sprzedawca prowadzi swoją działalność na terenie Polski.

 

7.     W celu korzystania z Platformy Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do systemu teleinformatycznego i przeglądarki internetowej.

 

8.     Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Platformy. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)     nie  ingerowania w zawartość Platformy lub jej elementy techniczne

b)     niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa w szczególności treści propagujących przemoc, lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

c)     niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Platformy niezamówionej informacji handlowej (spam);

d)     korzystania z Platformy w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy;

e)     nie prowadzenia na stronach internetowych Platformy jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;

f)      korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

9.     Klient może w każdej chwili wyrejestrować się z Platformy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: handel@biurfol.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy  wskazany w pkt 3 powyżej Regulaminu, żądania usunięcia konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Platformie.

 

10.  Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Platformy, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Platformy, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a)     podał w trakcie rejestracji dane nieprawdziwe, nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b)     dopuścił się za pośrednictwem Platformy naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

c)     dopuści się innych zachowań, które mogą zostać uznane za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

 

11.  Klient który został pozbawiony prawa do korzystania z Platformy, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

 

12.  Z daleko idącej ostrożności Sprzedawca informuje, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta. Klient powinien zatem stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, w tym w szczególności odpowiednie oprogramowania antywirusowe czy inne chroniące Klienta.

 

II. Procedura składania Zamówienia

1.       Zamówienia mogą być składane za pomocą formularza na stronie b2b.biurfol.pl przez Klientów którzy dokonali rejestracji i posiadają aktywne, indywidualne konto na stronie b2b.biurfol.pl.

2.       Utworzenie konta Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie b2b.biurfol.pl. W formularzu Klient składa oświadczenia w przedmiocie przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązany jest podać:

a)       nazwę firmy

b)       adres m siedziby

c)       adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres siedziby)

d)       NIP

e)       numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego - do kontaktu

f)        adres e-mail

g)       nazwę identyfikującą Klienta na potrzeby korzystania z Platformy (login)

h)       hasło.

 

3.       Aktywacja konta online nie następuje automatycznie. Konto zostaje aktywowane po weryfikacji danych użytkownika przez Pracownika Sprzedawcy.

 

4.       Utworzenie konta umożliwia zarejestrowanemu Klientowi składanie zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularza zamówienia, śledzenie statusu złożonych zamówień oraz przeglądanie historii zakupów.

 

5.       Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania tego podmiotu.

 

6.       Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie następujących czynności:

a)       umieszczenie zamawianego towaru w koszyku zakupów;

b)       potwierdzenie zawartości koszyka;

c)       potwierdzenie danych firmowych;

d)       potwierdzenie rodzaju dostawy wraz z ich kosztami;

e)       potwierdzenie formy płatności;

f)        dodanie opcjonalnych uwag, sugestii do zamówienia;

g)       potwierdzenie zamówienia za pomocą przycisku "Złóż zamówienie".

 

7.       Przesłanie nieprawidłowo wypełnionego formularza nie będzie traktowane jako złożenie zamówienia przez Klienta.

 

8.       W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uprzedniego skontaktowania się z Klientem w celu wyjaśnienia. W przypadku nie uzyskania wyjaśnień Sprzedawca jest uprawniony do odmowy potwierdzenia realizacji zamówienia, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Klient.

 

III. Cena, Procedura zawarcia umowy sprzedaży.

1.       Wszystkie podane ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i są cenami netto oraz brutto. Cena netto zawsze jest podawana jako główna, cena brutto zaś jest podawana pomocniczo, mniejszym fontem.

 

2.       Cena nie zawiera kosztów dostawy, które są doliczane do ostatecznego kosztu zamówienia zgodnie z zawartą z Klientem umową handlową tj. w zależności od wartości zamówienia i obowiązujących w dniu zamówienia promocji związanych z kosztami dostawy. Klient składając zamówienie jest informowany o kosztach dostawy, które łącznie składają się na wartość zamówienia.

 

3.       Towary oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe. Zdjęcia i prezentacje oferowanych Produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli. Sprzedawca dochowuje należytej staranności by zdjęcia Produktów odzwierciedlały ich stan rzeczywisty. Mogą wystąpić nieznaczne różnice w wyglądzie Produktów.

 

4.       Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z załącznikiem w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu.

 

5.       Otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail określonej w pkt. 4 powyżej uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę, co oznacza zawarcie umowy sprzedaży.

 

6.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, organizowania akcji promocyjnych na stronach platformy. Zmiana warunków realizacji zamówienia, w tym w szczególności ceny, nie może nastąpić po złożeniu zamówienia przez Klienta.

 

7.       Umowa zawierana jest w języku polskim.[K1] 

 

8.       Do każdego zakupionego na Platformie towaru dołączany jest oryginał paragonu lub faktura VAT jeśli klient zażądał wystawienia faktury VAT.

 

IV. Metody płatności.

Klient ma możliwość uiszczenia ceny wyłącznie przelewem bankowym na konto Sprzedawcy wskazane w umowie współpracy handlowej. Klient powinien zapłacić cenę za zamówione Produkty wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w wyznaczonym umową współpracy handlowej terminie. Towar będzie wysłany po zaksięgowaniu wpłaty lub wysłaniu na adres e-mailowy handel@biurfol.pl potwierdzenia przelewu.

 

 

V.  Dostawa

1.               Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia na terenie Polski lub Unii Europejskiej.

 

2.               Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. Szczegółowe koszty dostawy zostaną określone w umowach współpracy handlowej zawartych z Klientami przed rejestracją konta na Platformie. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 

3.               W przypadku wybrania opcji „odbiór osobisty" w siedzibie firmy BIURFOL, zamówienie takie gotowe do odebrania będzie do 2 dni roboczych.

 

4.               W przypadku „Przesyłka kurierska" przewidywany czas wysyłki wynosi do 2 dni roboczych. Sprzedawca dołoży starań, aby towar został wysłany Klientowi w dniu złożenia Zamówienia przez Klienta o ile zamówienie zostanie złożone do godziny 12:00 w dniu roboczym (pn-pt).

 

5.               Statusy zamówienia wysyłane są na adres e-mail Klienta widoczny w Panelu Klient.

 

VI. Rękojmia i reklamacje

1.               Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi towaru bez wad fizycznych i prawnych.

 

2.               Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025), w szczególności w art. 563 i następnych.

 

3.               Zgłoszenie reklamacji powinno się odbyć na formularzu dostępnym pod adresem: https://www.biurfol.pl/pl/biurfol/do-pobrania w dziale „Reklamacje" i wysłane na adres reklamacje@biurfol.pl.

 

4.               Reklamacja powinna zawierać co najmniej: nazwę Klienta, adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej Klienta, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Klient w miarę możliwości powinien załączyć do reklamowanego towaru dowód jego zakupu.

 

5.               Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

VII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.               Sprzedawca  podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Platformy w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów w tym zakresie.

 

2.               Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.

 

3.               Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Platformy Klient może zgłaszać mailowo pod adres handel@biurfol.pl.

 

4.               Zgłoszenie reklamacji winno zawierać nazwę Klienta, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy.

 

VIII. Dane osobowe

1.               Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Sprzedawca - BIURFOL Sp. z o. o. w Toruniu  przy ul. Chrobrego 149, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000317393, REGON 340530329, NIP 8792584095.

 

2.               Administrator wskazuje następujące podstawy prawne przetwarzania:

a)       zawarcie i wykonanie umowy - Podstawa Prawna: przepisy regulujące poszczególne rodzaje umów w zw. z art.6 ust.1 lit b) RODO i art. 9 ust.2 lit b) RODO;

b)       wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności dla celów prowadzenia dokumentacji księgowo‐podatkowej, obowiązków bhp, zachowania zasad ruchu na terenie zakładu, obsługi IT, itd. - Podstawa Prawna: art.6 ust.1 lit. c) RODO;

c)       dochodzenie przed sądem powszechnym roszczeń Administratora - Podstawa Prawna: art.6 ust.1 lit. f) RODO.

 

3.               Prawnie uzasadniony interes Administratora wyraża się w niezbędności do przetwarzania danych osobowych osoby która zawarła umowę z Administratorem w celu dochodzenia  przed sądem powszechnym roszczeń Administratora wobec tej osoby. Dane osobowe przetwarzane są przez okresy wymagane dla prowadzenia dokumentacji umownej i rachunkowo podatkowej, nie krócej jednak niż czas przedawnienia zobowiązań podatkowych i roszczeń cywilnych.

 

4.               Odbiorcami danych osobowych są uprawnieni pracownicy Administratora, a w przypadkach powierzania obsługi innym podmiotom, ich uprawnieni pracownicy, jak również organy administracji, służby lub instytucje, które zwrócą się o dostęp do danych w ramach uprawnień, wynikających z przepisów prawa lub którym Administrator przekaże dane osobowe na podstawie uprawnienia określonego w przepisach prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być również sądy powszechne w związku z wystąpieniem przez Administratora przeciwko danej osobie na drogę sądową.

 

5.               Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy, przez okres trwania współpracy oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

6.               Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych  narusza obowiązujące przepisy.

7.               Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, tj. agencjom marketingowym, dostawcom usług logistycznych, podwykonawcom usług Biurfol Sp. z o.o., którzy przetwarzają dane osobowe Klienta na zlecenie Biurfol Sp. z o.o. i wyłącznie zgodnie z jego zaleceniami we wskazanym celu i zakresie [powierzenie danych osobowych do przetwarzania na podstawie art. 28 ust. 3 RODO].

 

8.               Wszelkie dodatkowe informacje zostały podane na stronie https://www.biurfol.pl/files/rodo/klauzula_informacyjna_rodo_biurfol.pdf.

 

9.               Sprzedawca stosuje pliki „cookies". Informacje zbierane przy pomocy „cookies" pozwalają dostosować usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Platformy. Wyłącznie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies" nie uniemożliwia korzystania ze Platformy, jednak może spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z niego.

 

IX. Rozpatrywanie sporów

W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, wynikłych z transakcji, do których ma zastosowanie niniejszy Regulamin, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

X. Postanowienia końcowe

1.               Wszelka korespondencja powinna być przesyłane na adres: BIURFOL sp. z o.o., ul. Chrobrego 149, 87-100 Toruń.

 

2.               Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą również w drodze formularza do kontaktu umieszczonego na stronie internetowej Platformy, a także za pomocą poczty elektronicznej handel@biurfol.pl

 

3.               W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025),  jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 t.j.).

 

4.               Regulamin udostępniany jest Klientowi wyłącznie w formie elektronicznej na stronie internetowej b2b.biurfol.pl.

 

5.               Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na Platformie oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

6.               W zakresie dozwolonym przez prawo, Sprzedawca ma możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu, w szczególności z przyczyn wynikających ze zmiany przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu oraz przyczyn technicznych.

 

7.               Klienci posiadający konta na Platformie zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez e-mail podany podczas rejestracji na 14 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Dodatkowo brzmienie Regulaminu po zmianach będzie udostępnione na Platformie na 14 dni przed wejście w życie zmian.

 

8.               Klient ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień Regulamin w nowym brzmieniu, jeżeli od czasu ostatniego logowania treść Regulaminu została zmieniona.

 

9.               Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian w Regulaminie realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

 

10.            Regulamin obowiązuje od dnia _______________

 

 

Dlaczego
MY?

lat doświadczenia

działamy w całej Europie

realizujemy małe
i duże zamówienia

tworzymy prototypy

Dołącz do nas!
KONTAKT

BIURFOL Sp. z o. o.
ul. Chrobrego 149, 87-100 Toruń
NIP: 8792584095, KRS: 0000317393
(Sąd Rejonowy w Toruniu VIII Wydział
Gospodarczy KRS)
e-mail: handel@biurfol.pl
tel.: +48 56 623 38 00

Biurfol (C) 1989-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone